Missie en visie Sociale Fondsen Vrij Onderwijs Vlaanderen vzw

Missie: SF-VOV biedt de best mogelijke dienstverlening aan:

 • Aan de besturen van het vrij onderwijs  om de arbeidsvoorwaarden van hun contractueel personeel te verbeteren;
 • Aan de contractuele personeelsleden van het vrij onderwijs zodat zij maximaal kunnen genieten van de voordelen die de sociale fondsen van het vrij onderwijs hen toegekend hebben;
 • Aan de sociale fondsen van het vrij onderwijs zodat de opvolging van genomen beslissingen gewaarborgd is.

Visie:

 • De contractuele personeelsleden van het vrij onderwijs zijn volwaardige partners in het onderwijsgebeuren. Hun bijdrage is onontbeerlijk in de realisatie van de missie van elke (hoge)school, elk centrum voor volwassenenonderwijs of elk internaat.
 • De contractuele personeelsleden van het vrij onderwijs hebben recht op een kwaliteitsvol sociaal statuut dat bijdraagt tot hun welbevinden.
 • Het behoort tot de vrijheid van de besturen om hun onderwijsorganisatie in te richten met het oog op de realisatie van haar missie.
 • Duurzaam sociaal overleg in de geëigende organen komt zowel de besturen als hun contractuele personeelsleden ten goede.

SF-VOV wil vier partners ondersteunen:

 • De sociale fondsen die de arbeidsvoorwaarden van de contractuele personeelseden van het vrij onderwijs willen verbeteren:
  • door op een efficiënte en effectieve manier uitvoering te geven aan genomen beslissingen van die fondsen.
  • door hen deskundig te adviseren.
  • door de middelen die door hen aangebracht zijn als een goede huisvader te beheren.
  • door hen op een geloofwaardige manier ten aanzien van de overheid te vertegenwoordigen.
 • De besturen en directies van (hoge)scholen, centra voor volwassenenonderwijs en internaten:
  • door hun eigenheid te respecteren.
  • door de beslissingen van de fondsen in een heldere taal te communiceren.
  • door hen proactief en reactief bij te staan.
 • De contractuele personeelsleden van het vrij onderwijs:
  • door op een klantvriendelijke manier hun rechten maximaal te waarborgen.
 • De eigen medewerkers:
  • door de principes van duurzaam werkgeverschap toe te passen.