Wat is een aanvullend pensioen en hoe wordt het opgebouwd?

Gedurende jouw loopbaan wordt niet alleen het wettelijk pensioen opgebouwd, maar ook jouw aanvullend pensioen. Samen met de werkgever bouw je een spaarpot op en dit opgebouwde bedrag zal vanaf het moment dat je op pensioen gaat uitgekeerd worden. Dit bovenop het wettelijk pensioen dat via de overheid wordt uitgekeerd.

Om de drie maanden zal je werkgever een premie storten bij een pensioeninstelling, namelijk AG Insurance. Deze verzekeraar staat in voor het beheer van het pensioenfonds. De premies worden geïnvesteerd en halen een rendement.

Mocht je de sector verlaten dan gebeuren er geen verdere stortingen meer, maar wat je reeds hebt opgebouwd blijft verworven. Vervolgens heb je de keuze om het aanvullend pensioen bij AG Insurance te laten of om het over te zetten naar een pensioeninstelling naar keuze of naar het pensioenplan van een eventueel nieuwe werkgever.

Jaarlijks zal je van AG Insurance een pensioenfiche ontvangen waarop het op dat moment opgebouwde brutobedrag zal te zien zijn. Daarnaast zal ook worden weergeven welk bedrag je tegen jouw pensionering zal ontvangen en welk bedrag de nabestaanden zouden ontvangen indien je voor jouw pensionering overlijdt.

Let op: AG Insurance geeft de voorkeur aan elektronische informatie. Mocht je deze informatie op papier willen ontvangen, dan zal je dit moeten aanvragen.
Op www.mypension.be kan je niet alleen jouw wettelijk pensioen consulteren, maar ook het aanvullend pensioen.

Hoeveel bedraagt deze premie?

De premie die je werkgever voor jou betaalt bedraagt 1% van jouw loon. Administratieve kosten worden hiervan afgehouden.

Bovenop die 1% betaalt je werkgever nog 0.05% van jouw loon om een solidariteitstoezegging te financieren. Dit betekent dat wanneer je langdurig ziek bent of thematisch verlof neemt, er vanuit deze solidariteitstoezegging verder voor jouw aanvullend pensioen zal betaald worden.

Wat staat er op mijn pensioenfiche?

Meer info over de gegevens op je pensioenfiche vind je  op de website van AG Insurance.

Vanaf wanneer bouw je een aanvullend pensioen op?

De aansluiting gebeurt vanaf 1 juli 2018 voor werknemers die toen reeds onder contract stonden in het Vrij Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Werknemers die na deze datum in dienst treden, worden aangesloten vanaf de datum van indiensttreding.

Wat moet ik doen om bij wettelijk pensioen mijn aanvullend pensioen aan te vragen?

Als je niet meer in dienst bent bij je werkgever, moet je zelf een formulier aanvragen. Sedert 2017 licht de vzw Sigedis de pensioeninstelling in als je met wettelijk pensioen gaat. Het is belangrijk dat je samen met het formulier de gevraagde documenten opstuurt.

Het aanvraagformulier “N4- Aanvraag aanvullend pensioen bij wettelijk pensioen“:

Indien je valt onder één van de overgangsmaatregelen dan dien je gebruik te maken van volgende formulieren:

Indien je de aanvraag doet vanuit het buitenland dan moet je ook het formulier “N7 Fiscaal attest buitenland” ingevuld terugbezorgen.

Kan ik het aanvullend pensioen, dat ik bij mijn vorige werkgever opbouwde, overzetten naar het aanvullend pensioen bij mijn nieuwe werkgever in het gesubsidieerd vrij onderwijs?

Je werkte voordien in een andere sector waar je ook rechten opbouwde op een aanvullend pensioen.

Indien je wenst kan je deze bedragen laten overbrengen naar het pensioenplan van het Fonds tweede pensioenpijler van het gesubsidieerd vrij onderwijs.

Daarvoor gebruik je onderstaand formulier “N11 Transfer IN“:

Je gaat als volgt te werk:

 1. Je deelt aan je vroegere werkgever mee dat je jouw reserve naar het sectoraal pensioenplan van het gesubsidieerd vrij onderwijs wil overdragen. Dit kan gebeuren aan de hand van formulier “N11 Transfer IN“.
 2. Hier eindigt in principe jouw werk, de rest van de administratieve afwikkeling gebeurt tussen jouw vroegere werkgever, de vroegere pensioeninstelling en het sectoraal pensioenplan van het gesubsidieerd vrij onderwijs.
 3. Jouw vroegere werkgever deelt jouw beslissing mee aan jouw vroegere pensioeninstelling.
 4. De vroegere pensioeninstelling geeft de informatie over jouw pensioenplan door aan het sectoraal pensioenplan van het gesubsidieerd vrij onderwijs en stort het reservebedrag op onze rekening.
 5. Wij storten het bedrag op jouw individuele pensioenrekening bij het sectoraal pensioenplan voor de arbeiders of bedienden van het gesubsidieerd vrij onderwijs.

Wat gebeurt er met mijn aanvullend pensioen als ik overlijd voor ik met pensioen ga?

Als je overlijdt vóór je met pensioen gaat, dan zullen je begunstigden het opgebouwde aanvullend pensioen kunnen opvragen. Ze kunnen ons het best zo snel mogelijk contacteren door het opsturen van het aanvraagformulier “N2 invulformulier Overlijden” (1 formulier per begunstigde).

Indien het aanvullend pensioen bij overlijden wordt uitgekeerd aan je weduwe of kind jonger dan 21 jaar, moeten er geen successierechten betaald worden. In andere gevallen wel. Andere wettelijke afhoudingen blijven eveneens van toepassing (zie ook “Welke inhoudingen gebeuren er op mijn aanvullend pensioen?”).

Kan ik zelf een begunstigde aanduiden?

Je kan steeds de volgorde van de begunstigden wijzigen of andere begunstigden aanduiden door het versturen per aangetekend schrijven van het formulier “N1 Aanduiding Begunstigde”.

Het Fonds tweede pijler van het gesubsidieerd vrij onderwijs houdt enkel rekening met het laatst toegestuurde document en is niet verantwoordelijk voor eventuele discussies hieromtrent.

Wanneer kan ik mijn aanvullend pensioen opvragen?

De uitbetaling van het aanvullend pensioen is gekoppeld aan het wettelijke rustpensioen. Wanneer je met (vervroegd) pensioen gaat, word je aanvullend pensioen automatisch betaald. Het is bijgevolg niet mogelijk om het aanvullend pensioen uit te betalen alvorens het wettelijk pensioen van de werknemer ingaat.

Kan ik kiezen tussen een uitkering in kapitaal of een uitkering in rente?

Ja! Je hebt de keuze om je aanvullend pensioen te ontvangen onder de vorm van een kapitaal of onder de vorm van een rente:

 • uitkering van een kapitaal: je ontvangt je kapitaal in één keer na aftrek van de sociale en fiscale inhoudingen;
 • uitkering in rente: het kapitaal van je aanvullend pensioen wordt omgerekend naar een jaarlijkse rente op voorwaarde dat deze minstens 500 euro bedraagt. Je kan kiezen voor een doorbetaling (tot maximaal 80 %) aan de langstlevende echtgeno(o)t(e). Je kan tevens kiezen voor een vaste jaarlijkse indexering (van 1 of 2 %). De keuze zal natuurlijk de hoogte van de rente beïnvloeden.

  – Per maand (jaarlijkse rente van minstens € 750,00)
  – Per kwartaal (jaarlijkse rente tussen € 500,00 en € 750,00)

Welke inhoudingen gebeuren er op mijn aanvullend pensioen?

Uitkering van een kapitaal: Globaal genomen houd je ongeveer 80 % over bij opname van je pensioenkapitaal. De wettelijk verplichte afhoudingen omvatten:

 • een RIZIV bijdrage van 3,55 %;
 • een solidariteitsbijdrage van 0 tot 2 % (afhankelijk van de grootte van het bedrag);
 • een personenbelasting aan een tarief al naargelang de leeftijd waarop je het aanvullend pensioen ontvangt:
  • 60-61-62-63-64 jaar:
   • 10 % als je een loopbaan hebt van 45 jaar en in de laatste 3 jaar vóór je pensioen onafgebroken gewerkt hebt of beschikbaar was voor de arbeidsmarkt;
   • 16,5 % in alle andere gevallen van pensionering.
  • 65 jaar:
   • 10 % als je de laatste 3 jaar voor je pensioen onafgebroken gewerkt hebt of beschikbaar was voor de arbeidsmarkt
   • 16,5 % in alle andere gevallen van pensionering.
 • bij de aangifte van je personenbelasting: een gemeentebelasting die verschilt per gemeente. Je zal daartoe in het jaar na de uitbetaling een fiscale fiche met de juiste gegevens ontvangen.

Uitkering van een rente: Als je een aanvullend pensioen als rente uitgekeerd krijgt (zie de vraag rond de keuze tussen uitkering in kapitaal en uitkering in rente), dan ben je (bovenop de hierboven vermelde inhoudingen) nog een bijkomende belasting verschuldigd. Deze bedraagt jaarlijks 15 % van de 3 % van het netto aanvullend pensioenkapitaal. Die belasting zal je via je aangifte in de personenbelasting moeten betalen. Ieder jaar zal je daartoe een fiscale fiche ontvangen.

Wat gebeurt er met mijn aanvullend pensioen als ik niet meer in de sector werk?

Indien je verandert van werkgever, kan het zijn dat er geen bijdragen meer voor jou betaald worden.

Dit is het geval indien:

 • je niet meer werkt in het gesubsidieerd vrij onderwijs;
 • je nog steeds in het gesubsidieerd vrij onderwijs werkt, maar niet langer als arbeider of bediende.

Je hebt dan volgende mogelijkheden:

 1. Je kan het opgebouwde spaargeld ook gewoon bij de pensioeninstelling laten staan, zonder verdere betaling van bijdragen. In dat geval geniet je van een overlijdensdekking gelijk aan de verworven reserves. Indien je voor die mogelijkheid kiest, moet je niets ondernemen. Je behoudt uiteraard al je rechten en je zal het eerstvolgende jaar nog een papieren pensioenfiche ontvangen. Indien je later toch terug als arbeider of bediende in het vrij gesubsidieerd onderwijs komt werken, moet je niets ondernemen. Je opgebouwde spaargeld werd ononderbroken verhoogd met de opgebouwde rente en zal verder aangroeien met de bijdrage die op het moment van de terugkeer van toepassing is.
 2. Je kan het opgebouwde spaargeld laten overbrengen naar het pensioenstelsel van je nieuwe werkgever. Indien je voor die mogelijkheid kiest, moet je dit doen binnen de 30 dagen nadat je van werkgever veranderd bent door formulier “N9 invulformulier Transfer OUT” te gebruiken.
 3. Je kan het opgebouwde spaargeld laten overbrengen naar een gemeenschappelijke pensioenkas die door de wetgever is erkend. Een lijst vind je op de website van de “Autoriteit voor financiële diensten en markten” (fsma); contacteer hiervoor jouw gekozen pensioenkas. Indien je voor die mogelijkheid kiest, moet je dit doen binnen de 30 dagen nadat je van werkgever veranderd bent door formulier “N9 invulformulier Transfer OUT” te gebruiken.

Opgelet: Afkoop van de verworven rechten vóór einddatum of vervroeging, voorschotten op de contracten, en inpandgevingen zijn niet toegelaten.

Wat gebeurt er met mijn aanvullend pensioen indien ik van paritair comité verander?

Het is mogelijk dat je werkgever van RSZ-kengetal verandert en dat bijgevolg het paritair comité waaronder je tewerkgesteld wordt, wijzigt. In dit geval worden er geen bijdragen meer voor je betaald aan het pensioenplan binnen onze sector. Dat je arbeidsovereenkomst behouden blijft, verandert daar niets aan.

Wat gebeurt er indien ik van werkgever verander binnen het gesubsidieerd vrij onderwijs?

Indien je in het gesubsidieerd vrij onderwijs bij een andere werkgever als arbeider of bediende aan de slag gaat, verandert er niets voor jou. Je blijft genieten van alle rechten. Je nieuwe werkgever zal dan je pensioenbijdragen betalen.

Wat moet ik doen als ik verhuis?

Alle adreswijzigingen naar of in het buitenland moet je ons doorgeven. Als je binnen België verhuist, hoef je in principe niets te doen. Het Fonds tweede pensioenpijler van het gesubsidieerd vrij onderwijs  krijgt alle aangepaste Belgische adressen automatisch doorgestuurd.