Wat is het doel van het TWF?

Het toekennen van overheidssubsidies aan scholen/centra/internaten met als doel de arbeidsomstandigheden van het contractueel personeel te verbeteren.

Welke projecten vallen onder het TWF?

 1. Uitvoeren CAO XII
 2. VAP
 3. DAC
 4. Eindejaarspremie
 5. Vorming

1. Terugvorderen kosten CAO XII

In het kader van OnderwijsCao XII werden een aantal loonmaatregelen genomen:

 • De aanvullende eindejaarspremie werd verhoogd van 9% tot 20%;
 • De laagste lonen werden verhoogd na het volgen van een opleiding;
 • Er werd een nieuwe functieclassificatie vastgelegd met mogelijke loonverhogingen.

Om deze verhogingen te betalen, zal door de Vlaamse overheid een budget ter beschikking gesteld worden van het Tewerkstellingsfonds.

We werken momenteel aan een aangiftesysteem om de kosten gemaakt door de besturen terug te vorderen.

We brengen de scholen, centra en internaten binnenkort op de hoogte hoe ze de aangifte kunnen doen.

2. VAP

Wat is het VAP-systeem?

Het Tewerkstellingsfonds zal de middelen die het ontvangt van de Vlaamse Overheid gebruiken om de contracten van de arbeiders en de bedienden te verbeteren. Scholen die:

 • Precaire contracten omzetten naar volwaardige tienmaandencontracten
 • Tienmaandencontracten omzetten naar contracten van onbepaalde duur
 • Of de globale arbeidsduur verhogen

kunnen een financiële tussenkomst krijgen. Die subsidie bestaat uit VAP-dagen.

Wat zijn VAP-dagen?

Dit zijn dagen met vrijstelling van arbeidsprestaties. Contractuele werknemers moeten op die dagen geen arbeid verrichten, maar ontvangen wel hun volwaardig loon. Een VAP-dag telt dus mee als een gewerkte dag, ook al heeft de werknemer geen prestaties geleverd.

Met behulp van VAP-dagen kunnen scholen hun personeel betalen voor een deel van de schoolvakanties of op andere inactiviteitsdagen.

Wie komt in aanmerking voor VAP-dagen?

VAP-dagen kunnen aangevraagd worden voor niet-gesubsidieerde werknemers binnen het (buitengewoon) basisonderwijs, (buitengewoon) secundair onderwijs, CVO’s en internaten.

Werknemers van de hogescholen komen niet in aanmerking. Ook voor werknemers die al een volledige loonsubsidie ontvangen, kan geen aanvraag gebeuren (ex-DAC in de internaten en zonale busbegeleiders). Tenslotte komen ook contractueel administratief medewerkers en contractuele opvoeders in de internaten niet in aanmerking.

Dit kan zowel voor werknemers met een arbeidersstatuut als een bediendestatuut.

Voorbeelden: toezichthouder, opvang, niet-zonale busbegeleider, keukenhulp, kok, afwasser, schoonmaakmedewerker,…

De verschillende luiken binnen VAP

Elk van de doelstellingen heeft een apart subsidieluik:

Luik 1 heeft als doel precaire contracten te vervangen door contracten van minimaal 10 maanden. De werknemers uit luik 1 hebben recht op 5- of 10 VAP-dagen.

Werknemers met een contract van bepaalde duur, die hun functie helemaal niet kunnen uitoefenen op schoolvrije dagen, hebben recht op 10 VAP-dagen.
Voorbeelden: toezichthouders en busbegeleiders.

Werknemers met een contract van bepaalde duur, die hun functie nog gedeeltelijk kunnen uitoefenen op schoorvrije dagen, hebben recht op 5 VAP-dagen.
Voorbeelden: kok, keukenhulp, afwasser,…

Belangrijk:
Onderhoudsmedewerkers die werken met een contract van bepaalde duur, zullen geen recht hebben op VAP-dagen. Ze moeten hiervoor tewerkgesteld zijn met een contract van onbepaalde duur.

Luik 2 heeft als doel om contracten van bepaalde duur te vervangen door contracten van onbepaalde duur. De werknemers uit luik 2 hebben recht op 15- of 20 VAP-dagen.

Een werknemer met een contract van onbepaalde duur heeft recht op 15 VAP-dagen, ongeacht hun functie. Wanneer een werknemer met een contract van onbepaalde duur, werkt met een flexibel uurrooster, zal deze werknemer recht hebben op 20 VAP-dagen.

Belangrijk:
Het Tewerkstellingsfonds betaalt maximaal 15 VAP-dagen uit. De overige 5 dagen worden uitbetaald door de school.

Luik 3 heeft als doelstelling om de globale contractuele arbeidsduur te verhogen door vervangende tewerkstelling te creëren. Dit luik is voorzien voor werknemers tewerkgesteld met een contract van onbepaalde duur. Dit vermijdt ook dat er een verschil ontstaat tussen contracten van onbepaalde duur via luik 2 met recht op VAP-dagen en personeel dat al een overeenkomst van onbepaalde duur had. De werknemers uit luik 3 hebben recht op 15- of 20 VAP-dagen.

Hoe werkt de financiële tussenkomst?

De financiële tussenkomst wordt bepaald door verschillende factoren:
1. Het soort contract (bepaalde duur of onbepaalde duur)
2. De functie van de werknemer (enkel bij contract bepaalde duur)
3. Het bruto uurloon (inclusief stand- of haardvergoeding)

De basisformule ziet er als volgt uit: factor x U/5 x bruto-uurloon x 1,5.
Waarbij U gelijk is aan de contractuele wekelijkse arbeidsduur. De factor is gelijk aan 5 wanneer de werknemers via een contract van bepaalde duur werken en ze hun functie gedeeltelijk kunnen uitvoeren op schoolvrije dagen (keukenhulp, kok, afwasser,…).
De factor is gelijk aan 10 wanneer de werknemers werken via een contract van bepaalde duur en ze hun functie helemaal niet kunnen uitoefenen op schoolvrije dagen (toezichthouder, niet-zonale busbegeleider,…).
De factor is gelijk aan 15 wanneer de werknemers werken via een contract van onbepaalde duur, ongeacht hun functie.

Jaarlijkse opvolging

In juni wordt er vanuit het Tewerkstellingsfonds een mail verzonden met een blanco formulier voor de VAP-aangifte. Het formulier is steeds 2-ledig, er wordt gevraagd de effectieve tewerkstelling van voorbije schooljaar weer te geven, alsook de geschatte tewerkstelling voor het nieuwe schooljaar. In het begin van het schooljaar zal de school een voorschot (80%) ontvangen. Op het einde van het schooljaar volgt het saldo, dit zal ongeveer 20% van de subsidie bedragen.

Ziekte en vervangingen

Indien een werknemer met VAP-dagen ziek valt, kan de school op zoek gaan naar een vervangende werknemer. Indien de school een aansluitende vervangen vindt, zullen de VAP-uren overgaan naar het nieuwe personeelslid. Mocht de school geen vervanging zoeken, dan verliest de school deze VAP-uren.

Aanvraagprocedure nieuw dossier

Door nieuwe middelen voorzien in Onderwijs CAO XI was het voor de scholen binnen het vrij onderwijs mogelijk om opnieuw een aanvraag te doen voor een VAP-dossier.

Momenteel is deze inschrijvingsronde afgesloten, maar kunnen scholen nog steeds een aanvraag doen om op een reservelijst terecht te komen. Mocht er in de toekomst een nieuwe inschrijvingsronde plaatsvinden, zullen deze scholen onmiddellijk gecontacteerd worden.

Voor een geldig dossier moet je een sociaal akkoord hebben. Dit sociaal akkoord wordt afgesloten:

 • Tussen inrichtende macht en de vakbondsafvaardiging van de arbeiders en/of bedienden
 • Als er geen vakbondsafvaardiging is, in het LOC of ondernemingsraad
 • Als er geen LOC of ondernemingsraad is, met een vakbondssecretaris

3. DAC

Wat betekent DAC?

DAC staat voor Derde Arbeidscircuit. Het is ontstaan in de jaren ’80, maar in juni 2021 heeft de regularisering van het DAC-statuut plaatsgevonden.

Dit wilt zeggen dat de arbeidsovereenkomsten die werden afgesloten onder het DAC-statuut werden omgezet naar overeenkomsten van onbepaalde duur binnen paritair subcomité 152.01. Dit had een grote impact op de lonen van de voormalige DAC-arbeiders. Om de overheidssteun niet te laten wegvallen, is er in juni 2012 beslist om 175 voltijds equivalenten (VTE) te verdelen over alle vrije internaten binnen Vlaanderen. Op basis van het aantal voltijds equivalenten krijgen alle internaten een subsidie toegewezen.

Hoe worden de 175 voltijds equivalenten verdeeld over de verschillende internaten?

Om de 5 jaar wordt er een nieuw verdelingsplan opgesteld in functie van de tewerkstelling in de internaten. Voor deze tewerkstelling wordt naar de cijfers gekeken van de voorbije 3 jaren. De volgende herverdeling zou plaatsvinden in september 2022.

Hoe verloopt de berekening van de subsidie?

Elk vrij internaat in Vlaanderen heeft bij het Tewerkstellingsfonds een DAC-dossier lopen. Deze dossiers worden jaarlijks gecontroleerd en op basis van deze gegevens krijgen de internaten een correcte subsidie toegekend.

In het begin van het jaar ontvangen alle internaten een voorschot (ongeveer 80%) van de subsidie. Op het einde van het kalenderjaar controleert het Tewerkstellingsfonds elk DAC-dossier en op basis van deze gegevens wordt er nog een saldo aan het internaat toegekend. Per DAC-dossier wordt gecontroleerd welke welknemers de voltijds equivalenten, die aan het internaat werden toegekend, hebben ingevuld. Van deze werknemers ontvangen we ook de nodige bewijsstukken om de kosten van het internaat te staven. De bewijsstukken bestaan uit de loonbrieven en de arbeidsongevallenverzekering.

T.e.m. eind 2021 moesten de internaten alle bewijsstukken tegen eind december bezorgen, maar vanaf 2022 zullen deze bewijsstukken maandelijks worden opgevraagd. Hierdoor zullen de internaten op het einde van het kalenderjaar minder druk ervaren om tijdig deze documenten aan het Tewerkstellingsfonds te bezorgen.

Indien er nog vragen zouden zijn over de werking van de DAC-subsidie, mag u mailen naar dac@sf-vov.be.

4. Aanvullende eindejaarspremie

5. Vorming

Contact

Bij eventuele vragen kan u elke werkdag contact opnemen met het Tewerkstellingsfonds via het mailadres tewerkstellingsfonds@sf-vov.be of telefonisch tussen 9 u en 12 u (02 897 88 10).